آئين نامه اجرای ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه
مؤسسات خدمات انتظامی(حفاظتی و مراقبتی)


پس از موافقت فرماندهی معظم كل نيروهای مسلح به وزارت كشور اجازه داده می شود از طريق نيروی انتظامی نسبت به اعطاء مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذكور با كنترل و نظارت دقيق بر اساس آئين نامه اجرايی كه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرماندهی كل نيروهای مسلح به تصويب شورای امنيت كشور می رسد، اقدام نمايد.

اهداف اصلی از تشكيل مؤسسات حفاظتی و مراقبتی:

1- ارتقاء ظرفيت و توان ناجا و پيشگيری از وقوع جرائم و ارائه خدمات انتظامی ، حفاظتی و مراقبتی به مردم

2- تقويت امنيت عمومی و پيشگيری از وقوع جرايم با بهره گيری از تجهيزات و فناوری های نوين و نيروی مردمی

3- جلب مشاركت مردم در برقراری امنيت عمومی

4- افزايش احساس امنيت در جامعه با گسترش حضور عوامل حفاظتی و انتظامی و بهره گيری از متخصصان و صاحب نظران با تجربه نيروهای مسلح و دستگاههای امنيتی

5- بهره گيری از ظرفيت های بخش غير دولتی در بخشی از امور اجرايی خدمات انتظامی

6- تسهيل و تسريع در ارائه خدمات اداری، انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم